Orav_logo_ust    
 
  orav_logo   ana_sayfa hakkimizda iletisim uye_girisi
  ara makale_arsivi yazim_kurallari sende yaz

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

Öğrenen Lider e-Dergisi

Öğrenen Lider e-Dergisi, üç ayda bir, yılda dört kez yayımlanan hakemsiz bir dergidir. Dergimiz, her üç ayda bir, belirlenmiş bir konu etrafında, eğitim alanında bilgi ve gelişmeleri yansıtan makale, derleme, özgün yazılar, güncel bilimsel toplantı ve yayın tanıtımları yayınlar.

Gönderilen yazılar, editörler ve yayın kurulu tarafından, dil ve dergi yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar hakkında yayınlanmak üzere yazara bilgi verilir. Düzeltilmesi koşuluyla kabul edilen yazılar, istenilen düzeltmeler yapılarak, yazar tarafından 10 gün içerisinde dergiye geri gönderilir.

Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen yazılar Microsoft Word programında, A4 kağıdı boyutlarında, her sayfa yanında 2,5 cm boşluk bırakılarak, 1,5 satır aralığında, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. Sayfa numaraları metnin başladığı sayfadan başlayarak sağ alt köşede belirtilmelidir. Yazılar 8 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Yazılar, başlık, özet, anahtar kelimeler, ana metin, ekler ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

Başlık

Yazıların başlığı, 14 punto, koyu ve büyük harflerle ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar(lar)ın isimleri, unvanları, çalıştıkları kurum ve adresleri, telefon ve e-posta adresi belirtilmelidir. Başka yerde yayınlanmamış olduğu, bildiri olarak sunulmuş ise bilgisi, çalışmayı destekleyen herhangi bir birim varsa bu sayfaya yazılmalıdır.

Özet

Özet, başlık konularak tüm çalışmayı kapsayacak biçimde, en fazla 200 kelime içermelidir. Özette yazının amacına (niçin yazıldığı) ve önemine yer verilmeli, kaynak gösterilmemeli, sonunda 3 – 5 kelimeden oluşan anahtar sözcük yazılmalıdır.

Ana Metin

Araştırma makaleleri; giriş ve amaç, yöntem, bulgular ve tartışma, yazarın yorumu ve kullanım alanı, kısaltma ve ekler, kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Giriş ve Amaç: Araştırma konusunun temellendiği bilimsel taban, güncel önemi ve niçin yapıldığı konularına yer verilir.

Yöntem: Araştırmanın türü, evren örneklem, veri toplama araçları ve yolları, araştırma sorunları, sınırlılıkları, izin ve etik kurul onayı, verilerin değerlendirilmesi, deneysel çalışmalarda yapılan girişimler belirtilmelidir.

Bulgular ve Tartışma: Elde edilen veriler en fazla 5 olmak üzere tablo / şekil / grafik veya resimlerle belirtilir. Tablolar Word programında dikey çizgileri olmaksızın, numaralandırılarak ve tablo başlığının tüm kelimelerinin ilk harfleri büyük olacak şekilde hazırlanmalıdır. Başka kaynaktan alınan tablo / şekil / grafiklerin altına kaynak belirtilmelidir. Kullanılan istatistiksel testler, kısaltmalar ve ilgili açıklamalar tablo / şekil / grafik altında (*) işareti konularak 8 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo / şekil / grafikler makalede işleniş sırasına göre yerleştirilmelidir. Araştırmanın bulguları literatür ışığında diğer çalışmalarla ve yazarların yorumuyla tartışılmalıdır.

Yazarın Yorumu ve Kullanım Alanı: Makalenin geneli hakkında yorumlar ve uygulama alanları, eğitim bilimine katkısı, gelecek çalışmaları yönlendirme konularını kapsamalıdır.

Derleme makaleleri; giriş, ana konu başlıkları, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Diğer Yazılar; merak uyandırma amaçlı, olay, fıkra, film, resim, sunu, şiir, fotoğraf vb. bir araçla başlayabileceği gibi yazarın kendi özgün her hangi bir girişiyle de başlayabilir. Anlatılmak istenen asıl konu girişte ele alınan araç ile bağlantı oluşturacak şekilde düzenlenmelidir. Yazar isterse uygun gördüğü bir yere ilgili film, video veya uygun gördüğü başka bir çalışmanın linkini vererek sunumunu güçlendirebilir. Aynı amaçla sayfanın her hangi bir yerinde yer alacak biçimde fotoğraf, resim, karikatür gibi öğeleri de kullanabilir.

Kısaltmalar ve Ekler

Kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Ekler, anket formları, ölçekler, ek çizelgeler gibi bilgi ve belgelerdir. Ekler uygun başlık verilerek makale içindeki sunuş sırasına göre yeni bir sayfadan başlanarak verilmelidir.

Kaynak Yazımı

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Makale İçinde Kaynak Gösterimi

Yazarların soyadı ve yayın tarihi parantez içerisinde belirtilerek yazılmalıdır.

Tek yazarlı: (Karlı, 2005)

İki yazarlı: (Karlı ve Güldere, 2007)

Üç ve beş yazarlı: (Karlı, Güldere, Akköse ve Akçadağ, 2004) İlk kullanımda tüm yazarlar, metin içindeki sonraki kullanımlarda sadece birinci isim (Karlı ve ark. 2004) yer almalıdır.

Altı ve daha çok yazarlı: (Karlı ve ark.2007)

Makale içinde birden fazla kaynak kullanılmış ise kişiler arasına (;) konularak ve alfabetik sıralama ile yazılmalıdır. Örnek, (Smith 2003; Watson ve Alfred 2005; Willburn 1999).

 Kaynaklar Bölümünde Kaynak Gösterimi

Kaynakların sıralanması birinci yazar soyadına göre alfabetik olarak yapılmalı, soyadı ve adının baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Dergi:

   -Tek yazarlı:

Rigdon JL (2006).Robotic assisted laparoscopic radical protatectomy. AORN Journal, 84 (5): 779–770.

  - Çok Yazarlı:

Starnes DN, Sims TW  (2006). Care of the patient undergoing robotic-assisted prostatectomy. Urologic Nursing, 26 (2): 129–136.

Kitap:

Kee JLF, Hayes ER (2000). Pharmacology. A Nursing Process Approach. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 135–141.

 Kitaptan Bir Bölüm:

   - Hunter J (2004). Positioning. Kender C, McGrath JM. Eds. Developmental Care of Newborns and Infants A Guide For Health Professionals. St. Louis: Mosby, 299–319.

   - Gökçay G (2002). Güç koşullardaki çocukların sağlığı. Neyzi O, Ertuğrul T.Eds. Pediatri. Cilt 1. 3.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 71–76.

İnternetten Alınan Kaynak:

Covell K (2007). It’s Time for Children’s Right Education. Erişim:24.04.2007.

http:// www.voicesforchildren.ca/index

Kongre Bildirileri:

Seferoğlu S (2000). Bilişim Teknolojileri Kongresi (Kongre Kitabı). Ankara 29 Ekim- 2 Kasım, 35–39.

Aynı Yazarın Aynı Tarihli İki Yayını Varsa:

  -Demirel Ö (1991 a). Öğretşm teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 4:237–240.

  - Demirel Ö (1991 b). Eğitim Bilimine Giriş, 6:33–38.

Kitap Çevirisi İçin:

John AF (2007).eğitim Yöntemleri. İstanbul: Bedray Basın Yayın Dağıtım. (Çeviri Ed: H.Arslan. Çeviren: F.Yiğit, Z.Ekşi).

 Tez İçin:

Toper Ö (2001). Uzaktan Eğitimde Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımları. Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

  orav_logo